ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लेकम गाउपालिका कार्य सचालन निर्देशिका २०७९ ८०/८१ 08/29/2023 - 13:35 PDF icon लेकम गाउँपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७९.pdf
लेकम गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 09/15/2017 - 01:09 PDF icon लेकम बैठक सञ्चालन कार्.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/15/2017 - 01:06 PDF icon गाउँ-कार्यपालिका-_कार्य-सम्पादन_-नियमाावली_२०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/15/2017 - 00:50 PDF icon प्रमाणीकरण कानुन.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/15/2017 - 00:46 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन ) नियमावली,२०७४.pdf
श्रोत स्वास्थ्यचौकी विधालय मन्दिर बन कार्यालय प्रहरी चौकी पशु सेवा केन्द्र कृषि सेवा केन्द्र अन्य
  6 47 13 1 2 4 2 11