बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लेकम गाउँपालिकाको आ व २०७६/०७७ को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट

७६/७७ 10/22/2019 - 16:09 PDF icon आ व २०७६।०७७ को बजेट.PDF

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

७५/७६ 09/17/2018 - 16:24 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.PDF

स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

७५/७६ 09/17/2018 - 16:22 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.PDF

विनियोजन ऐन २०७४

७५/७६ 09/17/2018 - 16:16 PDF icon विनियोजन ऐन २०७४.PDF

बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४

७५/७६ 09/17/2018 - 16:05 PDF icon बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.PDF

निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४

७५/७६ 09/17/2018 - 16:01 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४.PDF

गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४

७५/७६ 09/17/2018 - 15:57 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४.PDF

कार्यसम्पादन नियमावली २०७४

७५/७६ 09/17/2018 - 15:48 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.PDF

कार्य विभाजन नियमावली २०७४

७५/७६ 09/17/2018 - 15:46 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली २०७४.PDF

आर्थिक ऐन २०७४

७५/७६ 09/17/2018 - 15:25 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.PDF

Pages

श्रोत स्वास्थ्यचौकी विधालय मन्दिर बन कार्यालय प्रहरी चौकी पशु सेवा केन्द्र कृषि सेवा केन्द्र अन्य
  6 47 13 1 2 4 2 11